Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 582 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Cenové mapy

Při uzavírání kupní smlouvy se cena pozemků, stejně jako kteréhokoli jiného zboží, sjednává volně dohodou mezi prodávajícím (vlastníkem) a kupujícím (nabyvatelem) na principu nabídky a poptávky v čase a místě, kde se předmětné pozemky nacházejí. Na nabídku a poptávku po pozemcích má různě velký vliv početné a velmi různorodé množství faktorů, které působí nejen v době prodeje či koupě, ale často bývá spojeno s určitým očekáváním v blízké i vzdálené budoucnosti. Sjednávání cen je legislativně upraveno pouze ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, kde podle odstavce 2 je dohoda o ceně úmluvou o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje.

Vzhledem k tomu, že trh s nemovitostmi a zvláště s pozemky je v České republice dosud na počátku svého rozvoje, využívají se pro některé správní výkony ještě ceny zjištěné podle platného cenového předpisu - v současné době podle vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění vyhlášky č. 295/1995 Sb. Tyto ceny jsou využívány např. pro stanovení základu daně dědické a daně darovací podle § 4, resp. § 7 zákona ČNR č. 357/1992 Sb. Pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí se zjištěná cena používá pouze tehdy, je-li cena sjednaná kupní smlouvou nižší.

V obcích, kde byly obecně závaznou vyhláškou vyhlášeny cenové mapy stavebních pozemků, se stavební pozemky vymezené v textové části oceňují cenou vyznačenou v grafické části cenové mapy stavebních pozemků, a to bez ohledu na druh pozemků. Tento stav vyplývá ze skutečnosti, že v cenové mapě stavebních pozemků mohou být příslušným cenových údajem označeny pouze stavební pozemky, jejichž ceny byly buď skutečně sjednány v konkrétních kupních smlouvách nebo byly zjištěny na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo jiných obcích, sorvnatelných počtem obyvatel, shodným účelem užití, obdobnou polohou v obci a stejným stavebním vybavením pozemků.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722