Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 348 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Katastr nemovitostí

V roce 2000 katastrální úřady splnily konkrétní úkoly při přípravě realizace projektu zdokonaleného Informačního systému katastru nemovitostí. Průměrná doba vyřízení návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí se zkrátila na 17 dnů, doba vyřízení záznamu na 14, žádosti o vydání veřejné listiny se přes významný nárůst počtu žádostí udržela na 4 dnech, přičemž většina žádostí je vyřizována na počkání.

V roce 2001 se katastrální úřady při výkonu státní správy zeměměřictví a katastru soustředí na zabezpečení těchto úkolů:

 • Zajistit implementaci zdokonaleného Informačního systému katastru nemovitostí a jeho provoz.
 • Udržet trend ve zkracování lhůt vyřizování návrhů na povolení vkladu a lhůt provádění zápisů do katastru nemovitostí, a to při dodržování zákonem stanoveného pořadí zápisů a při důsledném vyznačování skutečnosti, že právní vztah byl dotčen změnou. Přitom zvýšenou pozornost věnovat zápisu změn v důsledku probíhajících pozemkových úprav a zápisu správy Pozemkového fondu k nemovitostem ve vlastnictví státu do katastru nemovitostí.
 • Vyřizovat požadavky obcí souvisejících s přechodem vlastnického práva podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přitom poskytovat metodickou pomoc, a to zejména malým obcím, s cílem napomoci dokončení zápisů vlastnického práva ve prospěch obcí.
 • Vyřizovat požadavky Pozemkového fondu České republiky související s přípravou ohlášení správy nemovitostí ve vlastnictví České republiky fondem, vydáváním náhradních pozemků a prodejem státní půdy podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
 • Vyřizovat požadavky žadatelů o poskytnutí finanční podpory nebo pomoci podle nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a program pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.
 • V rámci spolupráce s Ministerstvem zemědělství České republiky při přípravě "Integrovaného administrativního a kontrolního systému" (IACS) budovaného v souladu s Implementační strategií pro oblast zemědělství pro vstup do Evropské unie dokončit a v termínu do 30.10.2001 předat zbývající podklady potřebné pro vybudování systému na území celé České republiky. Katastrální úřady k tomu zajistí i přípravu leteckého měřického snímkování na jaře 2001. Konkrétně jsou katastrálními a Zeměměřickým úřadem pro IACS předávány digitální ortofotomapy, vektorová data polohopisu a výškopisu Základní báze geografických dat (ZABAGED), rastrová data Základní mapy České republiky 1:10000 a vektorová data hranic katastrálních území.
 • Spolupracovat s Českým statistickým úřadem na dokončení územní přípravy sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.
 • Zajistit obnovu katastrálního operátu a převod katastrální mapy v S-JTSK na digitální mapu v rozsahu 1387 katastrálních území. Počet katastrálních území s katastrální mapou v digitální formě tak na konci roku 2001 dosáhne 26 % z jejich celkového počtu. Zvýšená pozornost přitom bude věnována kvalitě obnovy.
 • Plnit úkoly vyplývající z Projektu zhuštění polohového bodového pole.
 • Provádět revizí katastru při obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a před zahájením komplexních pozemkových úprav, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zdokonalovat řízení o opravě chyby v katastrálním operátu a řízení o námitce vznesené vůči obnovenému katastrálnímu operátu.
 • Vést řízení o změně hranice katastrálního území s oznámením provedení změny příslušnému ZKI a provozovateli systému územní identifikace.
 • Do implementace zdokonaleného ISKN zajistit pravidelné 14 denní aktualizace centrální databáze souboru popisných informací v katastru nemovitostí v Zeměměřickém úřadu a kontroly souladu lokálních databází a centrální databáze s odstraněním zjištěných nesouladů.
 • Vyznačovat změny v souboru geodetických informací současně s jejím zápisem v souboru popisných informací. Zajistit stanovené přesnosti zákresů a při vedení katastrální mapy na plastové fólii i jejich dobrou grafickou úroveň.
 • Vést všechny katastrální mapy v digitální formě v souladu s předpisy pro vedení katastru nemovitostí.
 • Zajistit přípravu sumarizace údajů katastru nemovitostí a na jejím podkladě i zpracování a vydání Statistické ročenky půdního fondu České republiky se stavem k 31.12.2001.
 • Aplikovat novou vyhlášku pro poskytování údajů z katastru nemovitostí.
 • Pokračovat v zavádění údajů o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám zemědělských pozemků alespoň v částech katastrálních území s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením, kde vztah BPEJ k parcelám lze vyjádřit k celým parcelám s vyznačenou příslušností k vlastníku.
 • Zahájit digitální tvorbu Státní mapy 1:5000.
 • Ve vymezeném rozsahu se podílet na aktualizaci ZABAGED.
 • Zahájit realizaci Programu útlumu kartografických a polygrafických prací v resortu ČÚZK v letech 2001 až 2005.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722